แบบฟอร์มขอใช้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์
: ข้อมูลหน่วยงานที่ขอใช้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูลกดปุ่มแว่นขยาย -->  ค้นหาข้อมูล
สำนัก/กอง    ส่วน/โครงการ  
1. ข้อมูลผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลข้อมูล13 หลัก         ชื่อ นามสกุล :
ตำแหน่ง :         อีเมล์ :
กรอกอีเมล์ รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-xxxx-xxxx หมายเลขมือถือไม่ถูกต้อง         เบอร์ภายใน
สังกัดหน่วยงาน (สำนัก/โครงการ/ศูนย์/กอง) :
: รายละเอียดการขอใช้บริการ
Web Server
ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ http:// .rid.go.th/
(ตัวอย่าง หน่วยงานหลัก = http://rid1.rid.go.th, หน่วยงานในสังกัด = http://rid1.rid.go.th/engineer)
ชื่อผู้ใช้ (Username) (ใช้สำหรับการ Upload ข้อมูลเว็บไซด์)
รหัสผ่าน (Password) กรอกข้อมูลยังไม่ถึง 6 หลัก(ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร หากไม่ระบุ admin จะกำหนดให้)
รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์     พัฒนาเอง    Joomla Version     Drupal version     อื่นๆ :
Database Server
ไม่ต้องการ            MySQL      MySQL+ต้องการให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าให้
ชื่อฐานข้อมูล (Database Name) :
ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล (Database User) :
รหัสผ่านฐานข้อมูล (Database Password) : Collation : (ไม่ระบุจะใช้ utf8_general_ci)
 
 
    ลงชื่อ......................................................................
           (........................................................)
    ตำแหน่ง ................................................................
            วันที่........................................................
                         (ระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ)
เฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้/พื้นที่เว็บ/ฐานข้อมูลแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บัญชีผู้ใช้ :
พื้นที่เว็บ :
ฐานข้อมูล :
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ :    เห็นควรอนุมัติ          ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา :    เห็นควรอนุมัติ          ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-667-0952 (สายตรง),2468,2952 (ภายใน),3333,3700 (VoIP),02-667-0972 (โทรสาร),E-mail : petchnw@gmail.com
รูปภาพ 
กรอกตัวอักษรด้านบน
            รายงาน PDF