แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-Cloud
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ให้บริการ
ข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานทางด้านเทคนิค (Administrator)
1.1เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลข้อมูล13 หลักค้นหาข้อมูลกดปุ่มแว่นขยาย  ค้นหาข้อมูล
   ชื่อ   นามสกุล ตำแหน่ง
  สำนัก/กอง ส่วน/โครงการ  
1.2 แนบสำเนาบัตรข้าราชการ/ประชาชน  
  สถานที่ติดต่อ
  เบอร์สำนักงาน 02-xxx-xxxx-xxxx หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เบอร์ต่อ
  เบอร์มือถือ 08-xxxx-xxxx หมายเลขมือถือไม่ถูกต้อง E-Mail
กรอกอีเมล์ รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของบริการ
2.1 เปิดใช้บริการใหม่
  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการ (โปรดระบุ)
2.2 ขอใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ กรุณากรอกข้อมูลผิดแบบฟอร์ม (ตย. 07/12/2558)
2.3 วัตถุประสงค์การใช้งาน
2.4 รายละเอียด VM (สำหรับ 1 VM)  
  ชื่อโครงการ
  ชื่อระบบงาน
 
  ระบบปฏิบัติการ (ศูนย์ฯ จะให้บริการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เป็น Free ware เท่านั้น)
  CentOs Ubuntu Mandrake อื่นๆ ระบุ (Free ware):
  จัดหาเอง :
2.5 ประเภทการใช้งาน (หากสามารถระบุได้)
  ระบุ Port ที่ต้องการใช้งาน
ส่วนที่ 3
3.1 หน่วยงานผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตามความต้องการที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มขอใช้บริการนี้เท่านั้น
3.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Port นอกเหนือจากที่แจ้งไว้
    ลงนามผู้ขอใช้บริการ
    ข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
    ลงชื่อ......................................................................
           (........................................................)
    ตำแหน่ง ................................................................
            วันที่........................................................
                         (ระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ)
หมายเหตุ:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการเฉพาะเครื่องแม่ข่ายในลักษณะ Infrastructure as a Service(IaaS) เท่านั้น Software ที่มีลิขสิทธิ์เจ้าของงานต้องจัดหาเอง
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-667-0952 (สายตรง),2468,2952 (ภายใน),3333,3700 (VoIP),02-667-0972 (โทรสาร),E-mail : network.rid.go.th
รูปภาพ 
กรอกตัวอักษรด้านบน
            รายงาน PDF