แบบฟอร์มขอใช้บริการ RID-Colocation
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
1.1เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลข้อมูล13 หลักค้นหาข้อมูลกดปุ่มแว่นขยาย  ค้นหาข้อมูล
   ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง
  สำนัก/กอง ส่วน/โครงการ  
1.2 แนบสำเนาบัตรข้าราชการ/ประชาชน  
  สถานที่ติดต่อ
  เบอร์สำนักงาน 02-xxx-xxxx-xxxx หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เบอร์ต่อ
  เบอร์มือถือ 08-xxxx-xxxx หมายเลขมือถือไม่ถูกต้อง E-Mail
กรอกอีเมล์ รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
 
ส่วนที่ 2 : เครื่องแม่ข่ายที่รับฝากมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ :
2.2 ยี่ห้อและรุ่นของเครื่องแม่ข่าย :    Rack U
2.3 Serial Number (S/N) :
2.4 รหัสคุรุภัณฑ์ :
2.5 CPU :    จำนวน ตัว    ความถี่ GHz
2.6 หน่วยความจำ :      ดิสก์ จำนวน: ตัว      พื้นที่รวม :
2.7 NIC#1 MAC :      NIC#2 MAC :
2.8 NIC#3 MAC :      NIC#4 MAC :
Operating Systems :
      Linux distribution version     FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/DragonFly version
      Microsoft Windows version     อื่นๆ (ระบุ) version
 
ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดการให้บริการ Rid Colocation
3.1 ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และผู้ดูแลระบบเองทั้งหมด รวมถึงระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3.2 ศูนย์ฯ รับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบแร็ค (Rack Sever) เท่านั้น
3.3 ทำบันทึกข้อความมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมแนบเอกสารการสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บนี้ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแลที่กรอกในใบสมัคร
    ลงนามผู้ขอใช้บริการ
    ข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
    ลงชื่อ......................................................................
           (........................................................)
    ตำแหน่ง ................................................................
            วันที่........................................................
                         (ระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ)
หมายเหตุ:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการเฉพาะเครื่องแม่ข่ายในลักษณะ Infrastructure as a Service(IaaS) เท่านั้น Software ที่มีลิขสิทธิ์เจ้าของงานต้องจัดหาเอง
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-667-0952 (สายตรง),2468,2952 (ภายใน),3333,3700 (VoIP),02-667-0972 (โทรสาร),E-mail : petchnw@gmail.com
รูปภาพ 
กรอกตัวอักษรด้านบน
            รายงาน PDF